Made in France

干簧管传感器 - PSS/PXS

参考接触状态连接类型电缆长度激活距离Max.开关电源Max. switching voltage最大开关电流
PSS590501O+1Ccable5 mTripping 6mm resetting 15mm3VA100VDC100mA
PSS5905Ex1NO+1NCcable5m12VA60VDC0,4A
PSS591501O+1C+LEDcable5 mTripping 6mm resetting 15mm3VA100VDC100mA
PSS790502Ocable5 mTripping 6mm resetting 15mm3VA100VDC100mA
PSS7905Ex1NO+1NFcable5m12VA60VDC0,4A
PSS791502O+LEDcable5 mTripping 6mm resetting 15mm3VA100VDC100mA
PXS103502O+1C auxiliarycable5 mTripping 10 resetting 203VA100VDC0,4 A
PXS590101O+1Ccable10 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
PXS591501O+1C+LEDcable5 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
PXS701502O+1C+LEDcable5 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
PXS790102Ocable10 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
PXS790202Ocable2 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
PXS791502O+LEDcable5 mTripping 10 resetting 203VA100VDC100mA
联系我们
我们在2018年重新在大陆地区开设了分公司!